JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Privredna/Gospodarska komora FBiH 22.09.2017


Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16), te Programa usavršavanja (''Službene novine F BiH'', br. 40/10), Privredna/Gospodarska komora FBiH o b j a v lj u j e

Javni poziv za
dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala


1. Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje).
2. Usavršavanje na osnovu javnog ovlaštenja organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi NO i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove predviđene članom 260. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09).


Prijava za usavršavanje sadrži:

1. prijavni upitnik (preuzeti ovdje),
2. kopiju diplome i
3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci.


Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Ul. Branislava Đurđeva br. 10
71000 Sarajevo

ili

Privredna/ Gospodarska komora Federacije BiH
Kneza Domagoja 12
88000 Mostar

sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova NO i uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj".


Kontakt osobe za dodatne informacije:

Aida Handžić – tel.: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 332 970 ili e-mail:k.marusic@kfbih.com


PROGRAM USAVRŠAVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA